I. Gazdaság és társadalom

Alapítvány: Nem - vagy nem elsősorban - gazdasági célból, alapítás által létrehozott, vagyonnal ellátott jogi személy, amelyet egy vagy több magánszemély, - vagy jogi személy, vagy jogi személyt nem jelentő társaság - létesített, közérdekű céllal, a tartós működés szándékával.

Civilszervezetek, civilszféra: Intézményesült önkéntes államfüggetlen szervezetek (egyesületek, alapítványok) nonprofit jelleggel, közügyek, illetve érdeklődési körök szerint specializálódva.

CSR: Corporate Social Responsibility: profitorientált vállalatok társadalmi felelősségvállalása, ilyen tartalmú tevékenységi vonásai.

CSV: Creating Shared Value: a for-profit vállalat "közös értéket létrehozó" orientációja: törekvés a nyereség és a társadalmi haszon szempontjának egybekapcsolására, hogy a CSR ne váljék szervetlen, mellékes "jócselekedet"-felmutatássá.

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap.

Fenntartható fejlődés: Globális vonatkozású fogalom: olyan kielégítése a jelen szükségleteinek, amely nem csökkenti a jövő generációinak lehetőségeit a szükségletkielégítésre.

Foglalkoztatási szövetkezet: A szociális szövetkezetek egy típusa, amely legalább 500 természetes személyt alkalmaz, és nem iskolaszövetkezet.

For-profit szféra: Versenyszféra, az összgazdaság for-profit vállalatok alkotta, túlnyomó része.

For-profit vállalkozás: Üzletszerű, nyereségorientált gazdasági tevékenység.

Fókuszcsoport-eljárás: Kutatási eszköz, módszer a termék- illetve marketingfejlesztés szolgálatában, moderátor által vezetett, fogyasztókkal folytatott kiscsoportos beszélgetéseken át.

Harmadik szektor: Az állami és a piaci szektortól különböző nonprofit szektor.

Harmadlagos szektor: A gazdaságon belüli "tercier" szektor, a szolgáltatások egész köre.

Klaszter: Önálló cégek olyan együttműködése, amelynek alapja hogy a résztvevők ugyanabban az ágazatban dolgoznak, és területileg közel állnak egymáshoz. Általában piaci versenyzők, de összeköti őket hosszú távú érdekeik azonossága, és a közösen végzett tevékenységeik költségcsökkentő, hatékonyságot növelő hatása.

Kkv-szféra: A kis- és középvállalkozásoknak a nagyvállalati szférától elkülönböződő mezeje, amelynek szereplői valamekkora hányadban kapcsolódnak a nagyvállalati szférához, mint alvállalkozók. Az apróbb méretű kisvállalkozások a mikrovállalkozások.

Közhasznú társaság: Mint összetett kategórianév, hivatalosan már nincs használatban, a 2007 elején még bejegyzett közhasznú társaságok az év nyarától csak a társasági szerződésük módosításával működhettek tovább, most már mint nonprofit kft-k.

Kvalitatív kutatás: A kvalitatív és pszichológiai piackutatás a fogyasztók magatartását, attitűdjét és motivációit vizsgálja. A módszer a fogyasztók tudatalattijának megismerését, a "hogyan" és "miért" kérdések megválaszolását, valamint a fogyasztói magatartás érzelmi mozgatórugóinak feltárását célozza annak érdekében, hogy ne csak megismerjük, hanem meg is értsük a célcsoportok viselkedését.

Mentor, mentorálás: A társadalmi vállalkozások - vagy ilyenek keretében megvalósuló tagvállalkozások - mentorálása egy olyan támogató folyamat, amelyben a mentor a saját legjobb tudása szerint, tapasztalatai átadásával, szükség szerint külső szakértők bevonásával segíti ügyfelét abban, hogy a vállalkozási ötletek életképességét fel tudja mérni, és rendelkezésre álló információk alapjánrendre a legjobb döntést hozza meg. A döntés felelőssége végig az ügyfélnél marad.

Multiszektorális szövetkezet: Olyan típusú szövetkezet amelyet az jellemez, hogy a szövetkezeti szektor különböző ágai közül többnek a tevékenységét is felöleli.

NGO-k: Non-Governmental Organisations - a civilszervezetek nemzetközi gyűjtőneve.

Nonprofit szektor: Az összgazdaság nonprofit gazdasági társaságok alkotta része

Nonprofit gazdasági társaság, nonprofit vállalkozás: Olyan társaság, vállalkozás, amelynek gazdasági tevékenysége társadalmi célokra irányul, nyeresége nem osztódik szét a tulajdonosok ill. a részvényesek közt, hanem közösségi célokra fordítódik.

Önsegítő közösségek, mozgalmak: Ld. közösségi gazdaság.

Profitabilitás: Nyereségesség.

Rentabilitás: Megtérülésesség.

Szociális gazdaság: Egy adott nemzetgazdaság szociális-szövetkezeti szférája, vonulata, hányada.

Szociális szövetkezet: Olyan szövetkezet, amelynek célja munkanélküli, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

Szövetkezet: Az alapszabályban meghatározott részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek célja elősegíteni tagjai gazdasági, valamint más társadalmi szükségleteinek kielégítését.

Stakeholder: "Érdekgazdának", "érdekhordozónak" tekintendő minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet cél-megvalósítását vagy érintve van abban.

Társadalmilag felelős vállalkozás: Lásd: CSR.

Társadalmi vállalkozás: Társadalmi ügyet képviselő, társadalmi küldetésű vállalkozás, amely egyben gazdasági tevékenységet folytat, a hagyományos nonprofit és a forprofit vállalkozások közti határmezőben. Gazdasági tevékenysége esetenként szoros tárgyi összefüggésű a társadalmi küldetésével, más esetekben nincs ilyen összefüggés, hanem a gazdasági résztevékenység nyeresége áramlik át a társadalmi ügy szolgálatára.

Termék-életciklus: A termékek sorsa a rájuk vonatkozó igény felmerülésétől a termék forgalomból való kivonásáig (feledésbe merüléséig) életciklust ír le. A hagyományos (egyszerűbb, anyagi jellegű) termékek életciklusának jellegzetes szakaszai például a gyártmánytervezés, a prototípuskészítés, a gyártástervezés, a nullszéria gyártása, a gyártás, a karbantartás.

Valóban felelős vállalat: Lásd: CSR.

II. Vállalkozás

Aláírási címpéldány: Tárolt dokumentum, amelyet elkészíteni közjegyző jogosult. A cég vagy szövetkezet képviselőjének a cég vagy szövetkezet nevében kell aláírnia olyan módon és formában (pl. teljes nevét kiírja, csak a vezetéknevét írja, vagy a szignóját tünteti fel), ahogy ezt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.

Aláírásminta: Ügyvéd által ellenjegyzett, az aláírási címpéldány tartalmával megegyező tartalmú okirat.

Alapszabály: A cég, szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya.

Cégjegyzési jog: A cég, szövetkezet nevében történő képviseleti aláírás joga nevében A cégjegyzés módja lehet önálló (a képviselő egyedül ír alá) vagy együttes (két vagy több munkavállaló együtt ír alá).

Cselekvőképes személy: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat.

Cselekvőképtelen személy: Az olyan 18. évet betöltött nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképtelenséget kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.

Disszemináció: Valamely termék eredményeinek terjesztése azért, hogy a ráfordított munka megtérülhessen.

Disztribúció: Mint marketing-kifejezés: piacfelosztás, -megosztás

Diverzifikálás: A kockázat csökkentésének általánosan használt módszere, amikor a befektetéseket megosztják az egyes értékpapírok között úgy, hogy az egyes értékpapírok értékét meghatározó események bekövetkezése esetén az egyes befektetések értéke minél nagyobb mértékben ellentétesen változzon. Az értékpapírok kiválasztása után az értékpapírcsomag (portfolió) karbantartása az értékpapírok értékét meghatározó tényezők rendszeres elemzését, a tényezők és az értékpapírok árai közötti összefüggések fennállásának ellenőrzését igényli. A diverzifikálás az összes kockázatnak csak egy részét szüntetheti meg, a piac általános állapotával összefüggő kockázatok nem mérsékelhetők így.

Felszámolási eljárás: Akkor indítható meg, ha a cég, szövetkezet fizetőképtelen, vagyis ha vagyona a hitelezők kielégítésére nem nyújt fedezetet.

Felügyelő bizottság: Az alapszabályban meghatározott létszámú, titkos szavazással határozott vagy határozatlan időre választott testület, a cég, szövetkezet ellenőrző szerve.

Hozzátartozók: A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Korlátozottan cselekvőképes személy: Olyan kiskorú személy, aki 14. életévét már betöltötte, de a 18 éves kort nem érte el, ezért törvényes képviselőjének (szülőjének, ennek hiányában gyámjának) hozzájárulásával tehet nyilatkozatokat, így taggá is törvényes képviselője hozzájárulásával válhat.

Közokirat: Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki.

Management: A "menedzsment" a cég vezetőségét, irányítói körét jelenti, a céges vagyonnövelési törekvés, illetve vagyongazdálkodás hangsúlyával.

Magánokirat: Olyan okirat, amelyet a kiállítója saját kezűleg írt és szignált a) vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, b) vagy az aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; feltéve, hogy az okiraton a tanúk lakóhelye és címe feltüntetésre került, vagy c) az okiraton a kiállító aláírása vagy kézjegye bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van.

Marketing: A piacot, a fogyasztói igényeket, viselkedéseket vizsgáló és a szerzett ismereteket a termékek meghatározásában, alakításában, árazásában, hírverésében és értékesítésében hasznosító tevékenység.

Mikrohitel: A kisvállalkozások körén belül nem is csak az apróbbak (a mikrovállalkozások) számára igénybe vehető alapítványi kölcsön, maximum tíz millió Ft-nyi összegű start- vagy működés-kisegítő hitel, többéves (esetleg akár 8 éves), futamidővel, fix kamattal. Feltételesen igényelni lehet mellé vissza nem térítendő támogatást is (kombinált mikrohitel).

Monitorozás: A munkarendszer működésének folyamatos figyelemmel kísérése, és elemző értelmezése hatékonysági szempontok alapján, a tevékenység fejlesztésének funkciójával.

Munkaszerződés: A munkaviszonyt jogilag létrehozó okirat, megjelölve a keletkező munkaviszony időre szóló vagy meghatározatlan idejű jellegét, a napi, heti munkaidő kereteit, a munkakört, tájékoztatva a főbb munkakörülményekről és megállapítva a munkabért.

Tisztségviselők: Mint céges vagy szövetkezeti fogalom: az igazgatóság elnöke, tagjai, illetve az ügyvezető elnök.

Üzleti terv: Vállalkozás indításánál (vagy bővítésénél, profilmódosításánál) létfontosságú írásos előkészület, éves előretekintésű alapozó beszámoló a cég üzleti elképzeléseiről, céljairól, alátámasztva piacelemzéssel, reklám- és értékesítési koncepcióval, kockázatfelméréssel, a leendő tevékenység szervezeti, személyzeti, működési leírásával és elgondolt pénzügyi mozgatásának bemutatásával.